ENDERUPLNL

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – RegionCard Český ráj 

Všeobecné obchodní podmínky upravující právní vztahy mezi Sdružením Český ráj (realizátor projektu RegionCard Český ráj) a držitelem regionální slevové karty RegionCard Český ráj (dále jen „držitel karty“).

1.1 Definice produktu – regionální slevová karta „RegionCard Český ráj 2015“

Regionální slevová karta RegionCard Český ráj (dále jen „Card“) je karta s čárovým kódem a unikátním číslem, která umožňuje jejímu držiteli čerpat slevy ve výši do 100% na nabídku služeb u partnerských turistických míst, atraktivit, zařízení apod. Provozovatelé služeb v nabídce RegionCard Český ráj jsou smluvními partnery RegionCard Český ráj („dále jen smluvní partner“). Kartu RegionCard Český ráj vydává a distribuuje přes smluvní místa Sdružení Český ráj.

1.2 Držitel karty

1.2.1Držitel karty je osoba, která získala platnou RegionCard Český ráj na autorizovaném výdejním místě. Karta je nepřenosná, vydaná na jméno jejího držitele. Čerpání slevy a výhod RegionCard Český ráj třetím osobám je zakázané.

1.3 Informační leták/brožurka

Informační leták/brožura (dále jen průvodce) je distribuován s RegionCard Český ráj a vydává ji Sdružení Český ráj vždy na začátku turistické sezóny, pokud není stanoveno jinak. Získává ho bezplatně každý držitel, který získal RegionCard Český ráj. V průvodci jsou uvedena partnerská turistická místa, atraktivity a zařízení s krátkým popisem nabízených služeb.

1.4 Prodejní cena  RegionCard Český ráj

RegionCard Český ráj je dostupná za cenu 50 Kč v informačních centrech v regionu.

1.5 Uzavření smlouvy

Smluvní vztah („RegionCard Český ráj – smlouva“) mezi Sdružení Český ráj a držitelem karty vzniká buď zaplacením kupní ceny při prodeji RegionCard Český ráj, nebo při získání RegionCard Český ráj při splnění podmínek stanovených Sdružení Český ráj prodejcem/výdejcem karty. Konkrétní karta s čárovým kódem a unikátním číslem uvedeném na zadní straně RegionCard Český ráj bude přidělena ke konkrétní osobě.

1.6 Prodejní místa

Prodejními/výdejními místy jsou vybraná místa a atraktivity nabízené v RegionCard Český ráj, zejména smluvní ubytovací zařízení, informační centra v regionu a jiná zařízení, které jsou prodejcem karty na základě smluvního vztahu se Sdružením Český ráj.

1.7 Práva držitele karty

1.7.1 Držitel karty je oprávněný po dobu platnosti RegionCard Český ráj využívat všechny zlevněné služby/bonusy smluvních partnerů v rozsahu a kvalitě uvedené na www.cesky-raj.info a informačním letáku/brožuře. Provozovatelem služeb turistických míst, atraktivit a restauračních zařízení není Sdružení Český ráj. Platný je aktuální popis nabízených služeb uvedených na www.cesky-raj.info.

1.7.2 Nabízené služby může využívat držitel karty poté, co při vstupu předloží RegionCard Český ráj. Každé použití RegionCard Český ráj je v daném turistickém místě, atraktivitě a zařízení registrované elektronickým čtecím zařízením, ručním zápisem přímo do elektronické databáze anebo do formuláře.

1.7.3 Držitel karty se při využití služeb smluvního partnera RegionCard Český ráj automaticky stává jeho klientem. Všechny nároky držitele karty, které souvisí s poskytnutím služeb daného smluvního partnera, především uplatnění nároku na náhradu škody způsobené smluvním partnerem a nároky vyplývající z nedostatečného poskytnutí záruk, uplatňuje držitel karty vůči danému smluvnímu partnerovi. Sdružení Český ráj neručí za eventuální škody způsobené držiteli karty při využívání služeb daného smluvního partnera. Sdružení Český ráj není povinný provádět kontroly u smluvních partnerů, které souvisí s bezpečností a kvalitou nabízených služeb. Proto neručí a nepřebírá žádnou odpovědnost za nabízené služby smluvních partnerů Sdružení Český ráj a nezabezpečuje nad nimi dohled. Právní vztah mezi smluvním partnerem Sdružení Český ráj a držitelem karty upravují obchodní podmínky daného smluvního partnera.

1.8 Povinnosti držitele karty

Držitel karty je povinný svou kartu pečlivě uschovat. Za nedbalé používání se považuje okolnost, kdy se jí může bez velkého úsilí a nedovoleným způsobem zmocnit třetí osoby. Za nedbalost se posuzuje i to, když držitel karty postoupí kartu anebo údaje v ní uložené třetím osobám. RegionCard Český ráj smí být používaná jen k účelu, ke kterému je určená. Jakékoliv jiné použití karty je zakázané. Zneužití karty opravňuje Sdružení Český ráj k předčasnému vypovězení smlouvy podle bodu 1.10.

1.9 Změny rozsahu služeb a cen u partnerů

1.9.1 K omezení nabídky služeb a jejich využití u smluvních partnerů RegionCard Český ráj může dojít vlivem nepříznivé povětrnostní situace, v důsledku okolností souvisejících s ročním obdobím anebo technickým stavem či vykonáváním údržby na softwaru. V případě, že se objeví závažné důvody, jejichž důsledkem je omezení provozu nabízených služeb, má Sdružení Český ráj s partnerem RegionCard Český ráj právo předčasně ukončit spolupráci. Držitel karty nemá v případě omezení anebo celkového výpadku služeb na základě výše uvedených důvodů právo na žádnou náhradu anebo snížení ceny. Omezení anebo celkový výpadek služeb oznámí RegionCard Český ráj v co nejbližším možném termínu na internetové stránce www.cesky-raj.info.

1.9.2 Změna cen služeb u partnera je vyhrazená. Sdružení Český ráj nezodpovídá za cenovou politiku smluvních partnerů RegionCard Český ráj a neručí za ceny jejich služeb. Výše minimálně poskytnutých slev u smluvních partnerů RegionCard Český ráj je neměnná po dobu celé turistické sezóny (aktuálního roku) po dobu, po kterou partner poskytuje slevy pro držitele RegionCard Český ráj.  

1.10 Doba platnosti smlouvy

1.10.1 RegionCard Český ráj – smlouva platí po dobu platnosti RegionCard Český ráj (dále jen „doba platnosti smlouvy“). Platnost karty je omezená vždy na jeden rok (od data registrace).

1.10.2 Držitel karty a Sdružení Český ráj jsou oprávněni na základě závažných důvodů předčasně a s okamžitou platností vypovědět RegionCard Český ráj – smlouvu. Důvodem pro ukončení smluvního vztahu může být zneužití karty jejím držitelem anebo postoupení karty třetím osobám. Sdružení Český ráj je v tomto případě oprávněný kartu bez náhrady zablokovat. Držitel karty je povinný RegionCard Český ráj bez odkladu vydat.

1.10.3 Přenos bonusových služeb od smluvních partnerů do další bezprostředně následující turistické sezóny bude automaticky možný po ukončení aktuální turistické sezóny.

1.11 Ztráta/krádež

Při ztrátě anebo krádeži karty je nutné co nejrychleji tuto událost ohlásit Sdružení Český ráj, který kartu okamžitě zablokuje. Držiteli karty bude za aktuální cenu nové RegionCard Český ráj vystavena nová karta.

1.12 Ochrana dat

Sdružení Český ráj registruje a zpracovává všechny osobní údaje držitele karty, které získá na základě nabytého smluvního vztahu upravujícího podmínky používání RegionCard Český ráj. Držitel karty je při vystavování RegionCard Český ráj povinný vypsat „Osobní formulář držitele karty“ (dále jen „osobní formulář“), kde uvede své osobní údaje: rok narození, město a stát bydliště, e-mailovou adresu, případně termín pobytu (dále jen „údaje“). Souhlas s používáním osobních údajů ze strany Sdružení Český ráj na marketingové účely vyjadřuje držitel karty svou registrací. Údaje se dále vyhodnocují i za účelem zlepšování nabídky RegionCard Český ráj.

1.13 Místo plnění a místo soudního jednání

V případě soudních sporů platí výhradně české právo. Za místo soudního jednání pro RegionCard Český ráj smlouvy byl určen příslušný Krajský soud v Hradci Králové.

V Turnově, dne 30. 6. 2016


8.7.2016 8:29:53 | přečteno 600x | rakousoval
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2017  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load