Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Stanovy

Stanovy Sdružení Český ráj. Aktuální znění schválené na valné hromadě SČR dne 25. září 2019.

§ 1 Vznik spolku

Sdružení Český ráj, z. s. (dále jen spolek) bylo založeno na základě usnesení zakládající členské schůze dne 23. 6. 1992 a zaregistrováno dne 31. 7. 1992 na OÚ v Semilech pod č. j.: vnitř. 23/92. Činnost spolku se řídila stanovami Sdružení měst a obcí Český ráj, schválenými ustavující členskou schůzí dne 23. 6. 1992. Tyto dosavadní stanovy se mění těmito novými stanovami, které vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 Územní vymezení

Spolek vyvíjí svoji činnost zejména na území turistického regionu Český ráj. Působnost spolku zahrnuje území především mezi obcemi Jičín, Kopidlno, Sobotka, Dolní Bousov, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Nová Paka.

§ 3 Název a sídlo spolku

Název spolku:

Sdružení Český ráj, z.s.

Sídlo spolku:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Číslo účtu:

126255017/5100 u ČSOB a.s. pobočky Turnov

IČO:

15045838

§ 4 Účel a předmět činnosti

a. Účelem spolku je spolupráce členských obcí, měst a dalších subjektů s cílem přispět k rozvoji turistického regionu Český ráj především v oblasti cestovního ruchu při zachování přírodních a kulturních hodnot.

b. Spolek je neziskového charakteru, veškeré příjmy jsou orgány Sdružení Český ráj, z.s. povinny využívat zásadně v souladu s cílem, účelem a předmětem činnosti spolku.

c. Předmětem činnosti je především koordinace všech aktivit při propagaci cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb, průkazný informační servis pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem, a to při dodržování platných právních norem.

d. V zájmu rozvoje území turistického regionu je předmětem činnosti spolku také budování, rekonstrukce a opravy cyklostezek, turistických stezek, informačního systému a další infrastruktury cestovního ruchu.

e. Pro dosažení tohoto poslání spolku usiluje o spolupráci mezi státem, obcemi, občany a podnikatelskou veřejností zainteresovanou na cestovním ruchu.

f. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celého regionu navenek.

g. Spolupráce na vytvoření strategie rozvoje oblasti Český ráj.

§ 5 Členství a povinnosti členů

Členství ve spolku je otevřeno všem subjektům v regionu.

a. Členství vzniká podáním přihlášky a následným schválením členství žadatele správní radou spolku. Členy spolku se mohou stát obce se souhlasem svých zastupitelstev a ostatní subjekty samostatným závazným úkonem. Obec zastupuje ve spolku zastupitelstvem pověřený zástupce.

b. Povinnosti člena spolku:

 • přispívat na činnost spolku formou příspěvku dle Příspěvkového řádu schváleného vanou hromadou spolku,
 • přispívat svou činností ke splnění cílů spolku,
 • spolupracovat na uskutečňování dohodnutých postupů a opatření, podílet se na realizaci aktivit spolku.

c. Práva člena spolku:

 • participovat na výhodách plynoucích ze členství,
 • volit orgány spolku a být do těchto orgánů volen,
 • předkládat návrhy orgánům spolku,
 • být přítomen projednávání svých návrhů,
 • používat logo spolku při splnění podmínek stanovených valnou hromadou.

d. Členství zaniká:

 • dobrovolným vystoupením, písemně oznámeným předsedovi spolku minimálně 2 týdny před nejbližší valnou hromadou,
 • vyloučením valnou hromadou pro neplnění stanov,
 • v obou výše uvedených případech zániku členství propadají ve prospěch spolku členské vklady případně další majetkové hodnoty, které člen do spolku vložil.

§ 6 Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a. valná hromada
b. správní rada
c. dozorčí rada

ad a) Valná hromada je vrcholným orgánem spolku. Všichni členové spolku jsou na valné hromadě zastupováni statutárními, popř. zplnomocněnými zástupci. Valná hromada může být řádná a mimořádná. Řádnou valnou hromadu svolává rada, a to písemně. Pozvánka obsahuje program, dobu a místo konání a odesílá se nejpozději 14 dní před termínem konání. Řádná valná hromada se koná nejméně 1x do roka. Mimořádnou valnou hromadu svolá správní rada, vyžadují-li to závažné zájmy spolku anebo požádá-li o to minimálně 1/3 členů spolku. Při hlasování připadá na každého člena právě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Pokud tato podmínka není splněna, po 30 minutách se koná tato valná hromada za účasti přítomných členů, minimálně však ¼ členů. Tato skutečnost se poznamená do zápisu. Pro schvalování změn stanov musí být vždy zachována podmínka účasti nadpoloviční většiny členů spolku na valné hromadě. Návrh je valnou hromadou přijat, je-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů spolku s právem hlasovat.

Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě nebo prostřednictvím mailu).

Hlasování per rollam nesmí být použito při změnách stanov, schvalování zprávy o činnosti spolu a finančního plánu a jeho ročního vyúčtování. Hlasování per rollam také nesmí být použito v případě, že minimálně 1/5 členů tento způsob hlasování pro dané rozhodnutí zamítne. V takovém případě musí být dané rozhodnutí projednáno na prezenčním zasedání valné hromady.

Návrh pro hlasování per rollam musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí, resp. odesláno z registrované e-mailové adresy člena Valné hromady. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku.


Pravomoci valné hromady:

 • stanoví počet členů správní rady, volí je a odvolává,
 • volí předsedu spolku, který je zároveň předsedou správní rady spolku,
 • stanoví počet místopředsedů spolku a volí místopředsedu (-y) spolku, který je zároveň místopředsedou správní rady spolku,
 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti spolku a jeho orgánů,
 • schvaluje finanční plán spolku a jeho roční vyúčtování,
 • schvaluje základní dokumenty spolku a jejich změny (zejména stanovy),
 • schvaluje Příspěvkový řád spolku,
 • schvaluje základní směry činnosti spolku při naplňování účelů spolku a jeho cíle na každý kalendářní rok,
 • může zakládat a zřizovat další subjekty sloužící k realizaci cíle spolku případně rozhoduje o vstupu spolku do jiných právnických osob.

ad b) Správní rada spolku (dále jen rada) je statutárním orgánem spolku. Rada je volena a odvolána valnou hromadou prostou většinou členů. Rada je minimálně pětičlenná včetně předsedy. Rada je volena zpravidla na dobu 4 let a schází se podle potřeby zpravidla 1x za kalendářní čtvrtletí. Schází se vždy, požádá-li o to rovněž i člen rady. Rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů a řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami. Má kompetence rozhodovat ve všech otázkách spojených s činností spolku, pokud není toto rozhodování výslovně vyhrazeno valné hromadě.

Správní rada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě nebo prostřednictvím mailu).

Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí, resp. odesláno z registrované e-mailové adresy člena Správní rady. Statutární orgán oznámí členům správní rady písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů správní rady.


Do působnosti rady patří zejména:

 •  pravidelné zajišťování informací o činnosti spolku,
 • plnění úkolů uložených valnou hromadou,
 • předkládání návrhu na změnu stanov a předmětu činnosti,
 • předkládání plánu činnosti včetně finančního zabezpečení,
 • příprava ročních rozpočtů,
 • podává zprávu valné hromadě o finančním hospodaření spolku za ukončený rok,
 • rozhoduje o uzavírání smluv s jinými subjekty,
 • rozhoduje o realizaci projektů a žádostech o dotace či granty k finančnímu zajištění aktivit spolku,
 • na základě usnesení valné hromady řeší náležitosti spojené se založením nebo zřízením nových organizací.
 •  předseda spolku svolává a řídí schůze správní rady, odpovídá za činnost správní rady a za hospodaření celého spolku, řídí a kontroluje práci zaměstnanců spolku.
 •  místopředseda spolku zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v případě, je-li k tomu pověřen předsedou nebo správní radou.

ad c) Dozorčí rada je tříčlenná a je volena valnou hromadou. Kontroluje veškerou činnost spolku a zejména provádí revize činnosti a roční účetní uzávěrky spolku. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě a podává jí zprávy o své činnosti.

§ 7 Podepisování a zastupování

 1. Spolek zastupuje a jeho jménem jedná předseda spolku. Je statutárním zástupcem spolku a zastupuje spolek ve styku s jinými subjekty.
 2. Předseda může pověřit další osoby zastupováním spolku navenek.
 3. Podepisování se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému jménu Sdružení Český ráj, z.s. připojí svůj podpis předseda správní rady nebo pověřená osoba.

§ 8 Majetek spolku

Pro účely spolku mohou jeho členové sdružovat své finanční prostředky a další hmotný a nehmotný majetek jako vklady. Členové mohou své vklady vnášet, zvyšovat, snižovat nebo rušit pouze se souhlasem valné hromady. Souhrn aktiv tvoří základní jmění spolku. Majetek spolku tvoří základní jmění a další majetek z jiných zdrojů např. dotace, dary, půjčky, případný zisk z činnosti. Veškeré finanční prostředky lze používat pouze k činnosti spolku. Výdajové náklady spolku se vynakládají na administrativní zajištění činnosti spolku a na projekty celoregionální působnosti. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými předpisy a doporučeními valné hromady.

§ 9 Zánik spolku

Spolek může zaniknout pouze rozhodnutím valné hromady. K tomu je zapotřebí 3/5 většiny všech členů. Před zánikem spolku se provede likvidace, pokud majetek spolku nepřejde na právního nástupce. O způsobu likvidace majetku a vyrovnání závazků rozhodne valná hromada, která určí likvidátora.

§ 10 Přechodná a závěrečná ustanovení

Všechny změny stanov provádí valná hromada svým rozhodnutím. Rozhodnutí je přijato prostou většinou hlasů členů přítomných na valné hromadě. Změna stanov se provede formou dodatku, který podepisuje statutární zástupce. Každou změnu stanov nutno oznámit státnímu orgánu, který provedl registraci spolku.

Původní stanovy byly schváleny valnou hromadou SČR v Turnově dne 12. 5.1999.
Změny stanov byly schváleny valnou hromadou SČR dne 24. 2. 2005, 13. 3. 2008,
19. 3. 2009, 23. 3. 2010, 29. 3. 2011, 4. 4. 2013, 19. 11. 2015 a 25. 9. 2019.


Vytvořeno 29.4.2004 16:06:56 - aktualizováno 6.4.2021 17:13:40 | přečteno 4628x
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load