Vyhledávání

Český ráj

Český ráj

Vyhledávání

Memorandum

Společná vize, strategie a implementace rozvoje území, zahrnujícího desítky obcí a řadu ORP, začleněného rovnoměrně do správního území tří krajů

Co nás spojuje

Český ráj je specifickým územím, které funguje jako region již 120 let. Sdílíme významné vnitřní vazby, odvíjející se od společné historie a přírodních a kulturních charakteristik. Existují zde silné interní vztahy mezi obcemi, institucemi a organi-zacemi a trvá rozhodný pocit sounáležitosti místních obyvatel s regionem Českého ráje. Jako specifický je Český ráj vnímán i zvnějšku.

Co nás rozděluje

Území Českého ráje vykazuje všechny znaky regionu, avšak existuje zde velmi roztříštěná veřejná správa území, a to jak v oblasti faktického výkonu této správy, tak v oblasti tvorby rozvojových strategií a dokumentů – doposud žádným strategiím (ani těm, které byly připravovány na úrovni tří dotčených krajů) se nepodařilo plně postihnout územní specifika Českého ráje. To také způsobuje, že strategie, plány, ale i toky finančních prostředků končí na hranicích krajů či NUTS 2,  a vůle veřejno-právních, podnikatelských i neziskových subjektů působících v regionu Český ráj narážejí na mnoho praktických problémů a bariér, které ztěžují efektivní spolupráci v tomto území nebo ji přímo znemožňují (viz SWOT analýza).

Jak to můžeme zlepšit?

 • spoluprací a včasnou rámcovou dohodou dotčených subjektů (krajů, ORP, obcí, podnikatelského a neziskového sektoru) v regionu Český ráj na společné vizi – představě dalšího rozvoje a na způsobu a mechanizmu její realizace;
 • společným využitím vlastních zdrojů Českého ráje a všech dostupných externích zdrojů (materiálních, finančních, sociálních) pro zlepšení kvality života obyvatel Českého ráje;
 • posílením a usnadněním mezisektorové a nadmístní spolupráce v regionu (regionální strategie rozvoje stimuluje regionální komunikaci i spolupráci);
 • kontrolou nad procesy zpracování strategie rozvoje Českého ráje a převzetím zodpovědnosti za její implementaci (společně vytvořená strategie a společná správa její realizace posilují autorství, umocňují sounáležitost a zvyšují pocit zodpovědnosti při nakládání se společnými zdroji regionu);

Co z toho budeme mít? 

společné výhody

obyvatelé

podnikatelé

neziskové organizace

obce

ORP

kraje

· zatraktivnění regionu a zlepšení kvality života v regionu Český ráj

X

X

X

X

X

X

· zviditelnění regionu Český ráj v národním a evropském kontextu

x

X

x

x

X

X

· více peněz zvenčí a efektivnější nakládání s dostupnými prostředky uvnitř regionu Český ráj

X

X

X

X

X

X

· zefektivnění dodávek veřejných služeb a ulehčení výkonu veřejné správy v menších obcích regionu

X

X

X

X

x

x

· efektivnější a jednodušší rozhodovací procesy a realizace společných projektů regionu Český ráj

X

X

X

X

X

X

· zlepšenou nabídku služeb regionu ostatním územím (v rámci České republiky i Evropské unie)

x

X

x

X

X

X

X – významná výhoda, x-  výhoda

Co pro to musíme udělat?

co

jak

kdo

kdy

1.  

V rámci regionu Český ráj se dohodneme o společném postupu.

 • vytvoříme rámcovou dohodu o podpoře společné strategie,
 • najdeme společné priority,
 • začneme připravovat společnou strategii,
 • politická podpora
 • kraje
 • ORP
 • obce
 • podnikatelé
 • NNO
 • rámcová dohoda nejlépe do 2 měsíců
 • strategie ve III/2014
 • podaná žádost v I/2015

2.  

Urychleně vytvoříme podmínky pro to, aby byly vybrané aktivity regionu Český ráj podpořeny z fondů EU.

 • oslovení MMR – žádost o zohlednění takových priorit, které umožní realizaci společného záměru,
 • kraje
 • NNO
 • MMR
 • co nejrychleji

3.  

Přijmeme společnou strategii a připravíme žádost o prostředky z fondů EU.

 • strategii přijmeme na úrovni obcí, ORP a krajů,
 • vytvoříme a projednáme společnou žádost o prostředky ze strukturálních fondů,
 • politická podpora
 • kraje
 • ORP
 • obce
 • podnikatelé
 • NNO
 • přijetí strategie ve III/2014
 • projednání žádosti v I/2015

4.

Vytvoříme nástroje  efektivního management u ostrategie (implementace, monitoring, evaluace, revize strategie v letech 2015 – 2030).

 • ve strategii bude popsán nástroj jejího managementu a implementace
 • parametry nástroje managementu a implementace strategie,
 • ustanovení nástroje, volba orgánů a přijetí zaměstnanců.
 • ti, koho pověřuje přijatá strategie
 • řídící nástroj funkční do IV/2014
 • podaná žádost I/2015

Na čem budeme například spolupracovat

 • veřejné služby, kvalita života
 • podpora podnikání a tvorby nových pracovních míst
 • ochrana a rozvoj společenských, kulturních a environmentálních hodnot
 • územní rozvoj
 • veřejná doprava, cyklostezky, pěší trasy
 • propagace regionu

Tento výčet není úplný – další oblasti a jejich priority vzejdou ze společné strategie.

Závěr

Jsme přesvědčeni o ekonomických, společenských i environmentálních přínosech výše navrženého regionálního přístupu pro území Českého ráje pro jeho obyvatele, veřejnou správu, podnikatelské a neziskové subjekty. Český ráj představuje a i nadále by měl představovat specifické prostředí, jehož podstatou je harmonie – soulad přírodního prostředí s prostředím kulturně-sociálně-ekonomickým. Chceme-li uchovat a využívat tato specifika, je třeba ochra-ňovat nejen přírodu a krajinu, ale také kulturu a kvalitu života. Na tom, jak tyto hodnoty chránit, napomáhat jejich udržení a učinit z nich trvalý a bezpečný základ důstojného života místních obyvatel, chceme společně pracovat a za výsledek nést zodpovědnost. Nezbytnou součástí takovéhoto společného postupu je pokud možno stabilní ekonomické prostředí a dlou-hodobá politická podpora.

Přípravný výbor

 • Mgr. Jan Farský, předseda správní rady SČR, poslanec PS PČR, 
 • Ing. Jiří Lukeš, ředitel Sdružení Český ráj, 
 • MVDr. Jiří Liška, starosta města Jičín,
 • Arnošt Vajzr, starosta města Mnichovo Hradiště, 
 • Pavel Charousek, novinář a fotograf, 
 • Ing. Slavomír Říman, Vyskeř

Dne: 6. září 2013

Vytvořeno 26.11.2013 11:16:14 | přečteno 175x | Ing. Jiří Lukeš
 
cesky rajliberecky krajkralovehradecky krajstredocesky krajlogoGPCRgreen waylogotyp-pruhled-web_square.pngCzechRepublic
 
load