Wyszukiwanie

Wyszukiwanie

Nawigacja

Stowarzyszenie Czeski Raj

 

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Czeski Raj (SČR)

§ 1
Powstanie stowarzyszenia

Stowarzyszenie Czeski Raj /dalej tylko Stowarzyszenie/ zostało założone decyzją zebrania założycielskiego w dniu 23 czerwca 1992, a zarejestrowane dnia 31. 7. 1992 w Urzędzie Gminy (OÚ) w Semilach pod nr: vnitř. 23/92. W swojej działalności Stowarzyszenie kierowało się statutem Stowarzyszenia Miast i Wsi (sdružení měst a obcí) Czeski Raj, uchwalonym na zebraniu członkowskim dnia 23. 6. 1992. Dotychczasowy statut zmieniono na podstawie postanowienia § 14 ustęp 1 litery n/ uchw. nr 367/90 DzU w brzmieniu późniejszych przepisów.

§ 2
Zasięg terytorialny

Stowarzyszenie jest osobą prawna jako dobrowolne stowarzyszenie osób prawnych w regionie Czeskiego Raju. Działalność Stowarzyszenia obejmuje przede wszystkim tereny między miejscowościami Jičín, Sobotka, Dolní Bousov, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Hodkovice, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou.

§ 3
Nazwa i siedziba Stowarzyszenia

Nazwa stowarzyszenia: Sdružení Český ráj
Síedziba Stowarzyszenia: Dvořákova ul. č. 335, 511 01 Turnov
Nr konta: 126255017/5100 u ČSOB a.s. pobočky Turnov
Nr rejestracji: vnitř. 23/92 u Okresního úřadu Semily z 31. 7. 1992
IČO (REGON): 15045838

§ 4
Cel i przedmiot działalności

 1. a) Celem Stowarzyszenia jest współpraca członkowska gmin, miast i innych podmiotów prawnych dla wsparcia rozwoju obszaru Czeskiego Raju - przede wszystkim w dziedzinie ruchu turystycznego.
 2. b) Przedmiotem działalności jest przede wszystkim koordynacja wszystkich działań związanych z promocją ruchu turystycznego wraz z odpowiednimi kompleksowymi usługami, serwis informacyjny dla potrzeb ruchu turystycznego z opracowanym marketingiem przy jednoczesnym przestrzeganiu aktualnych norm prawnych.
 3. c) Dla osiągnięcia tego celu Stowarzyszenie prowadzi starania o współpracę między państwem, miejscowościami, obywatelami oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi ruchem turystycznym przy zachowaniu przyrodniczo-kulturalnych wartości.
 4. d) Na podstawie tej współpracy Stowarzyszenie reprezentuje interesy całego regionu poza jego granicami.
 5. e) Współpraca przy opracowaniu strategii rozwoju regionu Czeski Raj.

§ 5
Członkostwo i obowiązki członków

 1. a) Stowarzyszenie jest otwarte - jego członkiem może zostać każda osoba prawna w regionie.
 2. b) Członkostwo powstaje przez złożenie podania a następnie uchwalenie członkostwa przez zarząd. Członkami stowarzyszenia mogą stać się gminy za zgodą swych rad oraz pozostałe podmioty prawne z samodzielną działalnością obowiązkową. Gminy reprezentowane są przez reprezentanta wybranego przez radę gminy.
 3. Obowiązki członka Stowarzyszenia:
  • - wspieranie działalności Stowarzyszenia za pomocą składek uchwalonych przez walne zebranie. Wysokość składek - wspieranie działalności Stowarzyszenia za pomocą składek uchwalonych przez walne zebranie. Wysokość składek
  • - wspieranie przez własną działalność celów Stowarzyszenia
 4. d) Prawa członka Stowarzyszenia:
  • - przedstawianie własnych projektów organom Stowarzyszenia
  • - obecność przy omawianiu tych projektów.
  • - używanie logo Stowarzyszenia przy spełnieniu warunków ustanowionych przez walne zebranie.
 5. e) Członkostwo zanika:
   - poprzez wykluczenie przez walne zebranie za nieprzestrzeganie statutu

§ 6
Podpisywanie i reprezentowanie

 1. a) Stowarzyszenie reprezentuje i w jego imieniu działa prezes zarządu, który reprezentuje Stowarzyszenie w kontaktach z publicznoprawnymi podmiotami.
 2. b) Podpisywanie odbywa się w ten sposób, że do wydrukowanej lub napisanej nazwy „Sdružení Český ráj“ (Stowarzyszenie Czeski Raj) dołączy swój podpis prezes zarządu oraz sekretarz stowarzyszenia.

§ 7
Organy stowarzyszenia

Organami stowarzyszenia są:

 1. a) walne zebranie
 2. b) zarząd stowarzyszenia
 3. c) prezes zarządu
 4. d) rada nadzorcza
 5. e)sekretarze

ad a) Walne zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia reprezentowani są na walnym zebraniu przez statutowych, ew. upełnomocnionych reprezentantów. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd - pisemnie. Zaproszenie zawiera program, czas i miejsce odbywania się, a wysyła się najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania. Walne zebranie zwyczajne odbywa się co najmniej raz w roku. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd o ile wymagają tego ważne interesy Stowarzyszenia, lub o ile zarząda tego co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Przy głosowaniu przypada na każdego członka dokładnie jeden głos. Walne zebranie jest zdolne do podejmowanioa decyzji pod warunkiem uczestnictwa ponad połowy członków. O ile warunek ten nie zostanie spełniony, po 30 minutach odbywa się walne zebranie przy uczestnictwie obecnych członków. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

ad b) Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest i odwoływany przez walne zebranie zpośród swych członków większością głosów. Zarząd liczy co najmniej 5 członków, łącznie z prezesem. Zarząd wybierany jest zazwyczaj na okres 1 roku i spotyka się według potrzeby co najmniej 1 raz na kwartał kalendarzowy. Zbiera się też zawsze, kiedy zarząda tego członek Zarządu. Zarząd jest zdolny do podejmowania decyzji pod warunkiem obecności ponad połowy członków oraz kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami. Ma kompetencje decyzyjne we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia, o ile nie jest to decyzja zarezerwowana jedynie dla walnego zebrania. Do działalności zarządu należy przede wszystkim:

 • - regularne przekazywanie informacji o działalności Stowarzyszenia
 • - pełnienie zadań podjętych przez walne zebranie
 • - prezentowanie propozycji zmian w statucie oraz przedmiotu działalności
 • - prezentowanie planu działalności łącznie z zabiezpieczeniem finansowym
 • - przygotowanie budżetu rocznego
 • - podawanie raportów dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia za miniony rok walnemu zebraniu
 • - decydowanie o zawieraniu umów z innymi podmiotami

ad c) ) Prezes zarządu zwołuje i kieruje zebraniami zarządu. Odpowiada za działalność zarządu oraz za gospodarkę całego Stowarzyszenia. Kieruje i kontroluje pracę sekretarza Stowarzyszenia.

ad d) Rada nadzorcza składa się ze trzech członków i wybierana jest w czasie zebrania członkowskiego. Kontroluje działalność Stowarzyszenia i przede wszystkim przeprowadza rewizje działalności oraz roczne zamknięcie księgowe Stowarzyszenia. Za swoją działalność odpowiada przed walnym zebraniem.

ad e) Sekretarze Stowarzyszenia gwarantują organizacyjną, rzeczową i roboczą działalność zarządu. Mianowani są na wniosek prezesa, mianowanie uchwala zarząd. Obowiązki sekretarza pisemnie określa prezes Stowarzyszenia na podstawie decyzji zarządu.

§ 8
Majątek Stowarzyszenia

Dla celów Stowarzyszenia mogą jego członkowie gromadzić swoje środki finansowe i inny materialny i niematerialny majątek jako wkłady. Członkowie mogą swoje wkłady wnosić, podwyższać, obniżać lub likwidować jedynie za zgodą walnego zebrania. Suma aktywów stanowi podstawowe mienie Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia stanowi mienie podstawowe i inny majątek z innych źródeł, np.: dotacje, dary, pożyczki, ew. zysk z działalności. Wszelkich środków finansowych można używać jedynie do działalności Stowarzyszenia. Koszty związane z wydatkami przeznaczone są na zapewnienie działalności Stowarzyszenia pod względem administracyjnym oraz na projekty działalności na całym obszarze. Gospodarka stowarzyszenia zasadza się na ogólnie obowiązujących przepisach oraz zaleceniach walnego zebrania.

§ 9
Likwidacja stowarzyszenia

Stowarzyszenie może zostać zlikwidowanie wyłącznie decyzją walnego zebrania. Konieczna jest do tego obecność na walnym zebraniu zdecydowanej większości członków z prawem do głosowania. Przed likwidacją Stowarzyszenia przeprowadzony ma być podział majątku, o ile nie przejdzie on na własność prawnego następcy. O sposobie likwidacji majątku i wyrównaniu zobowiązań decyduje walne zebranie, które wskaże likwidatora.

§ 10
Ustalenia przejściowe i końcowe

Wszelkie zmiany w statucie przeprowadza walne zebranie swoją decyzją. Decyzja przyjęta jest większością głosów swych członków. Zmiana statutu przeprowadzana jest w formie dodatku, który następnie podpisany zostanie przez statutowych reprezentantów. Każdą zmianę trzeba zgłosić organom państwowym, które przeprowadziły rejestrację Stowarzysznia. Zmiany wchodzą w życie dopiero w dniu zarejestrowania dodatku przez organ administracji.

W Turnovie dnia 12.5.1999

Wytworzono 29.4.2004 16:06:56 - aktualizowano 6.4.2021 17:13:40 | przeczytano 4642x
 
cesky raj liberecky kraj kralovehradecky kraj stredocesky kraj logoGPCR green way logotyp-pruhled-web_square.png CzechRepublic logo
 
load